Onder internetbronnen verstaan we teksten op websites die niet zijn gepubliceerd als boek of artikel. Hier vallen ook de zogenaamde whitepapers en eigen gefabriceerde ebooks onder.

Pas goed op met het gebruik van internetbronnen in je literatuuronderzoek. Letterlijk iedereen kan op internet ‘artikelen’ publiceren.

Maak je wel gebruik van internetbronnen, gebruik dan onze checklist.

BETROUWBAAR

 • Is de auteur een hedendaagse deskundige?
 • Is de auteur te benaderen?
 • Is de sitebeheerder, organisatie of uitgever bekend?
 • Zijn er naast email nog andere mogelijkheden om de makers van de site te bereiken?

VOLLEDIG

 • Is er een overzicht van gebruikte bronnen genoteerd?
 • Ontbreken relevante bronnen of informatie?

CONTROLEERBAAR

 • Is de informatie gevonden via bibliotheken, overheden of universiteiten?
  Deze instellingen stellen over het algemeen geëvalueerde informatie beschikbaar.
 • Is de informatie uit de bronnen voorzien van verwijzingen of literatuuropgaven?

JUIST

 • Wat is het doel van de informatiebron?
  Denk aan zaken als reclame of propaganda.
 • Bevat de bron feiten of meningen?
 • Worden meningen onderbouwd?
 • Is de bron toepasbaar?

ACTUEEL

 • Is de datum vermeld?
 • Is de site recent bijgewerkt?