Overzicht: Plan van Aanpak

Hier volgt een overzicht van de mogelijke onderdelen van een Plan van Aanpak. Mogelijk, omdat niet alle opleidingen dezelfde eisen stellen aan de inhoud ervan. De onderdelen zullen in het volgende hoofdstuk achtereenvolgens aan de orde komen.

De bedoeling van een Plan van aanpak is om:

 • De onderzoeker een leidraad te bieden voor het uitvoeren van de benodigde projectactiviteiten, waaronder het plannen van afspraken met verschillende stakeholders
 • Duidelijk te maken aan alle betrokken partijen, met name de opdrachtgever en de onderwijsinstelling, wat de student van plan is.
 • Te toetsen of de opdracht van voldoende niveau is en methodisch juist is opgezet.

De onderdelen:

 1. Een beschrijving van de context van de kwestie, met aandacht voor de aanleiding, het belang en de belangrijkste stakeholders, evenals een korte beschrijving van het bedrijf waar het probleem zich voordoet, waarin duidelijk wordt wat voor bedrijf het is en welke activiteiten het uitvoert.
 2. De probleemstelling, waarin is beschreven waar het probleem zich afspeelt, wat het probleem is en waarom het een probleem is.
 3. De doelstelling, waarin gekwantificeerd wordt aangegeven wanneer het problem voldoende is opgelost.
 4. De hoofdvraag, waarin de organisatie van de opdrachtgever en de doelstelling aan de orde komen.
 5. De deelvragen, die de kennis definiëren die benodigd is om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en die sturing geven aan het onderzoek. De deelvragen zullen daarvoor de benodigde onderzoeksfuncties moeten afdekken.
 6. De afbakening waarin duidelijk wordt wat wel en wat geen deel uitmaakt van de opdracht en de onderzoeksactiviteiten.
 7. De randvoorwaarden die een kader scheppen waarbinnen de activiteiten en de oplossing uitgevoerd moeten worden.
 8. Een Programma van Eisen, die worden gesteld aan de oplossing.
 9. Het theoretisch kader, waarin wordt aangegeven welke disciplines en zienswijzen leidend zijn bij het onderzoek, de analyse en de oplossingen.
 10. Een voorlopig oorzaak-gevolgdiagram, waarin mogelijke oorzaken voor het probleem worden aangegeven, die getoetst zullen worden bij het onderzoek en die mede bepalend zijn voor het opstellen van de deelvragen.
 11. Een onderzoeksplan, waarin per deelvraag is aangegeven welke bron(nen) worden gebruikt en welke onderzoeksmethoden daarvoor zullen worden toegepast. Ook staat hierin een tijdsplanning van de onderzoeksactiviteiten.
 12. Een voorlopige businesscase, waarin duidelijk wordt dat er in principe ruimte is voor een positieve uitkomst van de benodigde kosten en baten van deze opdracht. Er is met andere woorden ‘wat te halen’, wat de uitvoering van de opdracht rechtvaardigt.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.