Dit is een template is voor een scriptie met als doel een verbetering van een prestatie van een bedrijf of organisatie.

Als het doel is het verkrijgen van kennis, het antwoord op de vraag waarom of waardoor iets komt, dan gebruik je een ander template; die is nog in ontwikkeling. Maar het kan zeker geen kwaad om ook in dat geval deze template even door te nemen.

Omslag

 • Omslag, met daarop in ieder geval de titel, je naam en alle andere voorgeschreven informatie, zoals studentnummer, datum, afstudeerbedrijf, opleiding, begeleider of geheimhoudingsinformatie

 

Voorwoord

 • Voorwoord, waarin je in de eerste persoon (de ik-vorm) beschrijft wat dit voor document is: een afstudeerscriptie voor de opleiding xxx, uitgevoerd bij bedrijf yyy, en waarin je mensen bedankt voor hun bijdrage aan jouw opdracht. Sluit af met je naam, datum en plaats.

 

Voorbeeldtekst 1:
Dit rapport is geschreven voor mijn afstuderen aan de opleiding [jouw opleiding] aan de [opleidingsinstituut]. Het rapport bestaat uit een onderzoek naar [het probleem] bij [het afstudeerbedrijf] en het ontwerp van een oplossing voor [het probleem].

 

Voorbeeldtekst 2:

Dit is een rapport over mijn afstudeerproject, uitgevoerd ter afsluiting van mijn opleiding [jouw opleiding] aan de [naam onderwijsinstituut].

 

Deze opdracht is uitgevoerd voor de [opdrachtgever] van [afstudeerbedrijf] en voor [de opleiding] ter beoordeling van mijn afstuderen.

 

Voorbeeldtekst:

Ik wil [het afstudeerbedrijf] bedanken voor het aanbieden van de afstudeerplek. Tevens wil ik de medewerkers bedanken voor het verschaffen van de benodigde informatie. Mijn bedrijfsbegeleider [naam begeleider] heeft me erg goed geholpen met [vul iets in wat de begeleider en jou goed is bijgebleven].

Verder wil ik mijn afstudeerbegeleider [naam begeleider vanuit de opleiding] bedanken voor zijn/haar adviezen en zijn/haar feedback.

Tenslotte een woord van dank voor [andere mensen] voor hun [steun, feedback en geduld].

 

Managementsamenvatting

 • De managementsamenvatting, met daarin het antwoord op de volgende vragen
  • Welk probleem is onderzocht en waarom, de aanleiding voor de opdracht
  • Welke oplossing heb je ontworpen en welke aanbevelingen heb je gedaan
  • Welke aanpak heb je daarvoor gebruikt, methoden, betrokken mensen of afdelingen
  • Welke conclusies heb je getrokken uit je onderzoek, de diagnose van het probleem: waardoor wordt het veroorzaakt, hoe is het ontstaan.
  • Wat kosten de aanbevelingen de organisatie aan tijd, geld en inzet en wat gaan ze opleveren.
  • Wat moet het management doen; wat verlang je van hen.

 

Voorbeeldtekst:

Door [de aanleiding van deze opdracht] is de noodzaak ontstaan om [de prestatie die onvoldoende is] van [bedrijf of afdeling die het probleem heeft] te verbeteren, omdat [de ongewenste gevolgen van deze onvoldoende prestatie].

Doelstelling van deze opdracht was het realiseren van [de doelstelling].

Voor deze opdracht is onderzoek gedaan naar [de deelvragen] door [onderzoeksmethoden] bij [de afdelingen, personen, plaatsen, literatuur].

Na analyse van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

 • [conclusie deelvraag 1]
 • [conclusie deelvraag 2]
 • de diagnose van het probleem (hoe komt het en waarom is het nog niet opgelost) etc……

 

Op basis van deze conclusies is een ontwerp gemaakt voor een oplossing die bestaat uit [de oplossing].

Om deze oplossing te kunnen realiseren zullen de volgende aanbevelingen uitgevoerd/ingevoerd moeten worden:

Aanbeveling 1

Aanbeveling 2

etc.

De implementatie van deze aanbevelingen zal [de implementatieperiode] duren en daarbij zullen de volgende partijen betrokken zijn: [de verantwoordelijken en andere betrokkenen bij de aanbevelingen].

De totale kosten van de aanbevelingen bedragen [kosten aanbevelingen] en de oplossing zelf zal [kosten oplossing] kosten.

Door invoering van deze aanbevelingen zal [de doelstelling] [termijn] behaald worden.

En indien van toepassing:

De terugverdientijd van deze investering is   …..

Aan het management de taak en het verzoek om de volgende beslissingen te nemen:

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

Inhoudsopgave

Inleiding

Woordenlijst

Beschrijving van de aanleiding en de context van het probleem

Het theoretisch kader

Onderzoek

Deelvraag 1

Deelvraag 2

Conclusie van het onderzoek

Oplossing

Deelvraag 3

De businesscase:

Aanbevelingen

Deelvraag 4

Conclusie van de oplossing

Implementatieplan

literatuurlijst

Geciteerde werken

Bijlage 1 [titel van de bijlage]

Bijlage 2 [titel van de bijlage]

Bijlage 3 [titel van de bijlage]

 

In de inleiding beschrijf je de aanleiding, probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag en deelvragen. Daarna de aanpak, de onderzoeksmethoden en het theoretisch kader.

Verder geef je de lezer een beeld van wat hij kan verwachten en waar de belangrijkste onderdelen van het verhaal te vinden zijn.

Inleiding

Omschrijving bedrijf

Korte omschrijving van het bedrijf (0,5 A4), waarin je de kernactiviteit van de organisatie beschrijft, verwijst naar een organigram in de bijlage en beschrijft voor wie of welke afdeling je werkzaam bent. Vervolgens nog kort wat die afdeling doet. Eventueel nog iets wat deze organisatie/afdeling onderscheidt van concurrenten (product, missie, cultuur).

Aanleiding, probleemstelling, hoofdvraag, deelvragen

De aanleiding voor deze opdracht is [de aanleiding]. Geef zoveel detail als nodig is om de noodzaak te begrijpen:

 • Hoe heeft het probleem zich geopenbaard?
 • Welk doel van de organisatie wordt geraakt (bijv. klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, financieel resultaat, duurzaamheid etc.)?
 • Voor wie is dit een probleem; wie ligt er wakker van?
 • Wat maakt het probleem urgent? (Of als het niet urgent is, beschrijf waarom de organisatie hier toch graag energie in steekt).

 

Deze aanleiding heeft geleid tot de volgende probleemstelling:

[de afdeling, het bedrijf of het proces] slaagt er niet in om [de prestatie die niet (genoeg) geleverd wordt]. Dat heeft als gevolg dat [het bedrijfsdoel dat daardoor in het gedrang komt].

De doelstelling van deze opdracht luidt:

Het bereiken van [de gewenste prestatie, gekwantificeerd in meetbare cijfers] op [de termijn die daarvoor is afgesproken].

De hoofdvraag luidt:

Hoe kan [bedrijf, afdeling of proces] [de doelstelling, de gewenste prestatie dus] bereiken.

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen onderzocht en beantwoord:

Let op: dit zijn hele globale deelvragen, die in iedere opdrachtsituatie anders kunnen worden ingevuld!

Deelvraag 1: Wat is bekend over mogelijke oorzaken van [het probleem], oplossingen en methoden om die te bereiken in de wetenschappelijke en praktische literatuur?

Deelvraag 2: Wat is de huidige situatie met betrekking tot het probleem. Beschrijf de ernst, de mate waarin het voorkomt, de onderdelen waaruit het probleem bestaat, de stakeholders en/of alle andere zaken die nodig zijn om de huidige situatie mee te kunnen beschrijven en begrijpen. Beschouw dit als de nul-meting van de probleemsituatie.

Deelvraag 3: Wat zijn de oorzaken van [het probleem]?

Deelvraag 4: op welke wijze kan [het probleem] worden opgelost (zowel oplossingen voor de mogelijke oorzaken als andere oplossingen – los van de huidige oorzaken – die tot het bereiken van de doelstelling gaan leiden)?

Deelvraag 5: op welke wijze kan de oplossing het beste worden ingevoerd bij [het bedrijf, de afdeling, het proces]

 

Onderzoeksmethoden

De onderzoeksmethoden die hiervoor zullen worden ingezet zijn: [onderzoeksmethoden].

 1. Literatuurstudie, met de nadruk op theorie over ………
 2. Documentenonderzoek, waarin vooral …….
 3. Bestudering best practices, zoals …….
 4. Interviewen van …… met als doel om…..
 5. Enquêteren van …… met als doel om….
 6. Testcase/proefopstelling, waarmee onderzocht wordt of ………
 7. Mogelijke andere methoden

 

Criteria waaraan de oplossing/het resultaat moet voldoen

Het programma van Eisen (PvE) van de oplossing luidt: [alle eisen waaraan de oplossing moet voldoen]

De eisen of criteria waaraan de oplossing moet voldoen komen voort uit:

 • De literatuur en modellen die jij of je opdrachtgever wil gebruiken (lezen)
 • Technische eisen, natuurkundige beperkingen, wetten en regels (lezen en vragen)
 • Eisen en wensen van medewerkers, opdrachtgevers, klanten, leveranciers (vragen)
 • Beperkingen vanuit de organisatiecultuur of –structuur (vragen, lezen en aanvoelen).

 

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden van deze opdracht zijn:

Randvoorwaarden aan werkwijze en resultaat van [het bedrijf]:

Randvoorwaarden aan werkwijze en resultaat van [de student]:

Randvoorwaarden aan werkwijze en resultaat van [de opleiding]:

 

Afbakening

De opdracht is als volgt afgebakend:

 1. [welke afdelingen, producten, locaties etc.] worden wel en niet meegenomen in de opdracht
 2. [welke vakgebieden] worden wel en niet meegenomen bij de analyse en de aanbevelingen
 3. Welke technieken worden wel en niet meegenomen bij het onderzoek en de mogelijke oplossingen (bijv. nucleair, hybride, genetisch of andere technieken die de opdrachtgever niet in zijn productieproces kan of wil gebruiken).

 

Woordenlijst

Als je in de scriptie veel jargon of afkortingen gebruikt, kan een woordenlijst of begrippenlijst handig zijn voor de lezer.

Zet daarin alle termen die voor de leek niet onmiddellijk duidelijk zijn. Doe dat alfabetisch!

Hoofdstuk 1. Het theoretisch kader of de Literatuurstudie

Een theoretisch kader is een keuze. Een keuze voor de theoretische invalshoek die je gebruikt om je probleem mee te analyseren en op te lossen. Het grootste deel van dit kader wordt bepaald door je opleidingsrichting. Een student Economie zal een probleem met Economische literatuur en modellen proberen op te lossen, terwijl hetzelfde probleem door een student Psychologie met literatuur en modellen uit de Psychologie wordt benaderd. Het staat je vrij om literatuur te gebruiken die niet binnen je opleidingsrichting valt of literatuur niet te gebruiken die gezien de aard van de opdracht verwacht zou worden. Mits je die keuzes goed beargumenteert.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke literatuur is bestudeerd voor deze opdracht en welke invalshoeken, methoden en modellen zijn gebruikt om de situatie mee te beschrijven, analyseren en verbeteren.

Maak onderscheid tussen theoretische literatuur, zoals boeken en wetenschappelijke artikelen, vakliteratuur, zoals vaktijdschriften, andere onderzoeken en algemene bronnen zoals websites van overheden of andere instellingen.

 1. Invalshoeken gebruik je om bepaalde aspecten van een situatie te beschrijven
 2. Methoden zijn manieren om iets aan te pakken, te onderzoeken of verbeteren
 3. Modellen zijn manieren om iets af te beelden, kenmerken te verzamelen, vergelijkingen tussen situaties te maken en daaruit conclusies te trekken

 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 1: Wat is bekend over mogelijke oorzaken van [het probleem], oplossingen en methoden om die te bereiken in de wetenschappelijke en praktische literatuur?

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag en de deelvragen wordt gebruik gemaakt van literatuur en documentatie uit de volgende vakgebieden of disciplines.

[vakgebieden of disciplines]

[auteurs]

[modellen en methoden]

 

Beschrijf kort de relevante zinnen en teksten uit de literatuur die je zinvol vindt voor je opdracht. Ze zijn zinvol als ze:

 • Een beeld geven van de omstandigheden of trends in de relevante omgeving van jouw opdracht.
 • Een overzicht geven van verschillende mogelijkheden, onderzoeks- of oplossingsrichtingen, die je vervolgens afbakent.
 • Een definitie geven van termen uit je probleemstelling, hoofdvraag, doelstellingen en deelvragen. Definieer zo veel mogelijk termen, dat scherpt je probleemstelling snel aan en levert je een hoop te stellen vragen op!
 • Criteria opleveren waaraan je eindresultaat moet voldoen.
 • Argumenten opleveren die weerstand bij de implementatie verminderen

Je kunt eventueel gebruik maken van ABC (invalshoeken, methoden en modellen) om structuur aan te brengen in je samenvattingen van de literatuurteksten. Je kunt ook een splitsing maken in wetenschappelijke literatuur en (interne of externe) documenten.

De analyse van de gelezen literatuur

Je kunt je overall literatuurstudie in onderstaande tabel samenvatten.

Bij bron vermeld je de bron

Bij reden toon je aan dat dit een betrouwbare en bruikbare bron is voor deze situatie

Bij doel geef je aan waarvoor je de kennis vanuit de bron gebruikt in je opdracht

 

Samenvattende conclusie

Beschrijf kort wat jouw overall conclusie is uit de gelezen literatuur en wat je daarmee gaat doen in je onderzoek.

Voorbeeldtekst
Samenvattend geeft de literatuur het volgende beeld van mogelijke oorzaken en oplossingsmethoden:  (zoals je ziet is dit vrijwel gelijk aan de formulering van Deelvraag 1)

Geef zeker ook aan (graag zelfs) als je het niet eens bent met de literatuur, ervan gaat afwijken of je eigen model ervan maakt. Beargumenteer dat goed!!

Zet in een bijlage welke vragen je hebt gefilterd uit de literatuur die je gaat stellen bij je interviews en/of enquêtes!!!!

Hoofdstuk 2.  Onderzoek

Let op!  Doe altijd eerst literatuuronderzoek vóórdat je aan het praktische onderzoek begint; andersom gaat vrijwel altijd fout.

Voorbeeldtekst:

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven naar de oorzaken van de problemen (deelvragen 2 en verder) en naar de criteria waaraan de oplossing moet voldoen.
In bijlage X is het volledige onderzoeksmodel beschreven, waaruit duidelijk wordt op welke wijze de onderzoeksvragen zijn opgebouwd en hoe de mogelijke antwoorden daarop leiden tot de getrokken conclusies.
Voor de opzet van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende literatuur [noem hier de gebruikte onderzoeksliteratuur]

Kort samengevat ziet er dat als volgt uit:
Uit het literatuuronderzoek, beschreven in Hoofdstuk 1, zijn de volgende vragen ontstaan.

Deze vragen zijn op de volgende wijze beantwoord [geef per deelvraag de gebruikte onderzoeksmethode aan, kies voor primaire (waarnemen of proefopstelling), secundaire (mondelinge of schriftelijke vragen stellen) of tertiaire (opzoeken in documenten, systemen of publicaties) methoden]. Voor de beantwoording van de vragen zijn de volgende personen/doelgroepen benaderd, omdat zij ……..(bijvoorbeeld, direct betrokken zijn bij de implementatie, eerder met soortgelijke problemen zijn geconfronteerd, de meeste kennis hebben van, bepalend zijn voor de criteria waaraan de oplossing moet voldoen). Of zijn de volgende documenten of systemen geraadpleegd….

Maak onderscheid tussen kwalitatieve methoden (waarbij je inventariseert wat mogelijke oorzaken zijn, welke gevoelens er leven, welke soorten fouten er worden gemaakt etc) en kwantitatieve (waarbij je gaat tellen of turven: hoe vaak komt een oorzaak, emotie of fout voor?)

Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zo hoog mogelijk te maken, zijn de volgende onderzoeksmethoden toegepast:

 • Er is zo veel mogelijk naar feiten gevraagd; aangevuld met meningen (Voorbeeld van feiten:  Wanneer heeft u hierover informatie ontvangen, welke informatie heeft u ontvangen Voorbeeld van meningen: Heeft u voldoende informatie ontvangen.
 • Vraag 1 t/m X  zijn direct afkomstig uit de bestudeerde literatuur en modellen.
  Er is een helder onderzoeksmodel gemaakt (zie bijlage X)
 • De vragen zijn eerst getest op een deel van de doelgroep en vervolgens geperfectioneerd.
 • De keuze van het aantal respondenten beoogt een betrouwbaarheid van 95%.
 • Alle gevonden antwoorden uit de interviews zijn teruggekoppeld aan de geïnterviewden en geaccordeerd.

 

Beschrijf vervolgens wat uitgebreider de details van je onderzoek.

 1. Doelgroep/respondenten (zie hierboven, maar dan wat uitgebreider)
 2. (Feitelijke) Resultaten
 3. Analyse
 4. Betrouwbaarheid/validiteit
 5. Conclusie

 

!!!BEARGUMENTEER BIJ ELK ONDERDEEL 1 T/M 5 IEDERE KEUZE DIE JE MAAKT!!!

(Feitelijke) Resultaten

Geef hier een samenvatting van de gegeven antwoorden op je vragen, nog zonder eigen interpretatie; dus gewoon de kale antwoorden, gegroepeerd of opgeteld naar categorie. Een categorie kan overigens ook al een interpretatie zijn; houd die naamgeving zo neutraal mogelijk. Geef de gegevens bij voorkeur weer in bijvoorbeeld tabellen of grafieken.

Analyse

Bestudeer de resultaten en leg verbanden tussen de resultaten of antwoorden; zoek de rode draden. Schrijf de verbanden die je legt en de argumenten daarvoor op!

Vergelijk de gevonden antwoorden met de norm, het verleden of de literatuur om te komen tot een interpretatie (is dit goed of niet?)

Vergelijk de antwoorden die je hebt gehad met de kenmerken van de modellen die je hebt gebruikt en deel ze daarnaar in c.q. gebruik de categorie-indeling van die modellen.

 

Betrouwbaarheid en validiteit

Zie ook de bovenstaande voorbeeldtekst aan het begin van dit hoofdstuk.

Een onderzoek is betrouwbaar als bij herhaling van het onderzoek de resultaten nagenoeg gelijk zijn. De argumentatie die je steeds hebt gegeven in de vorige paragrafen, de gebruikte modellen en je onderzoeksmodel maken het onderzoek navolgbaar, herhaalbaar en daarmee betrouwbaar.

Een onderzoek is valide als je meet wat je wilde meten  (valid = geldig, value = waarde). Let daarbij goed op het verschil tussen causale verbanden en correlatie. Je kunt alles aan elkaar correleren, ook al is dat volstrekte onzin. Kijk dus kritisch naar je uitgangspunten of teksten waarop je je gebaseerd hebt.

Let bij validiteit ook op ‘bias’, waarbij de resultaten gekleurd zijn omdat je onderzoek niet is uitgevoerd bij de hele populatie (alleen inkoop gevraagd en niet planning, of wel management gesproken, maar niet de werkvloer), of omdat de omstandigheden niet neutraal waren (medewerkers geïnterviewd in aanwezigheid van leidinggevenden geven waarschijnlijk sociaal gewenste antwoorden in plaats van de waarheid)

Conclusie van het onderzoek

De samenvatting van de onderzoeksresultaten uitmondend in een diagnose van het probleem en de benodigde kennis voor het ontwikkelen van een oplossing:

 • Wat zijn de oorzaken van het probleem?
 • Welke van die oorzaken zijn de belangrijkste?
 • Hoe is het probleem ontstaan?
 • Waarom is het probleem niet eerder opgelost?
 • Wat zijn de factoren die van belang zijn bij het oplossen van het probleem?
 • Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen en oplossingen voor het probleem?
 • Wat zijn de criteria waaraan de oplossing moet voldoen?

 

Hoofdstuk 3:  Oplossingen

 

Voorbeeldtekst:

In dit hoofdstuk worden mogelijke oplossingsrichtingen of oplossingen gepresenteerd. De oplossingen worden getoetst aan de criteria van het Programma van Eisen, waarna de beste oplossing verder wordt uitgewerkt.

Om dit hoofdstuk goed in te vullen, doe het volgende:

Zet de mogelijke oplossingen (zie Hoofdstuk 2) in een tabel en geef ze (weer samen met opdrachtgever/uitvoerders) een score voor de mate waarin ze voldoen aan het Programma van Eisen.

Beredeneer de definitieve keuze en presenteer die aan de opdrachtgever. Onderzoek of de opdrachtgever geneigd zal zijn om met de oplossing aan de gang te gaan (zo niet dan gaat jouw plan waarschijnlijk niet werken…) en werk die uit in een businesscase.

                                                                                                                                                                            De businesscase

Wat zijn de kosten, de baten en de risico’s van de ontwikkelde oplossing?

Conclusie van de oplossing

Toon aan hoe de oplossing gaat leiden tot het bereiken van de doelstelling van de opdracht.

Aanbevelingen

Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de stappen die moeten worden gezet om de nieuw ontworpen situatie te bereiken die moet leiden tot de gewenste prestaties zoals verwoord in de doelstelling.

[Welke activiteiten zijn nodig om te komen van de bestaande situatie, beschreven in deelvraag 2 tot de gewenste situatie zoals beschreven in deelvraag 4.]

Hoofdstuk 4  Implementatieplan

Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop de aanbevelingen van het vorige hoofdstuk het beste kunnen worden ingevoerd, om de kans op het bereiken van [de doelstelling] zo groot mogelijk te maken. Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 5.

Beschrijf op welke wijze de oplossing het beste kan worden ingevoerd bij [het bedrijf, de afdeling, het proces].

Gebruik hiervoor een methode voor verandermanagement die gaat passen bij de probleemsituatie. Er is veel literatuur beschikbaar over veranderen en de omgang met weerstanden.

Implementatie-aanpak per aanbeveling

 • Wat moet er gebeuren?
 • Wie is verantwoordelijk voor elke aanbeveling?
 • Wie moet Wat doen?
 • Wanneer moet de aanbeveling worden ingevoerd, met aandacht voor de volgorde, de duur en het juiste moment van de invoering.
 • Welke weerstand kan tegen de aanbevelingen worden verwacht en op welke wijze kan die weerstand worden weggenomen of verminderd? Let er op dat je hier tijdens je onderzoek al rekening mee houdt, door de juiste mensen te betrekken en serieus om te gaan met hun ideeën.

Afsluiting

Conclusie van de opdracht. Is de doelstelling behaald en wat kan er nog meer worden geleerd uit het onderzoek?

Soms komen er tijdens het onderzoek nog andere zaken aan het licht die kunnen worden aangepakt of onderzocht.

Of er worden mogelijkheden gevonden die interessant kunnen zijn voor de opdrachtgever, maar die buiten de scope van deze opdracht vallen en nader onderzoek behoeven.

[Conclusie]

[interessante uitkomsten van het onderzoek]

[mogelijkheden voor verder onderzoek en mogelijke verbeteringen]

Literatuurlijst

Zorg dat de literatuurlijst compleet is en is vormgegeven in de APA stijl.

Zorg ook dat naar alle vermelde literatuur wordt verwezen in de tekst. Dat laatste geldt ook voor de bijlagen. Verwijs ernaar of laat ze weg!

 

Bijlage 1 [bijv. Organogram]

Bijlage 2 [bijv. Onderzoeksmodel]

Bijlage 3 [bijv. Gestelde vragen en gegeven antwoorden]

Bijlage 4 [bijv. Codering van interviews]