Je wilt normaal gesproken dat jouw oplossingen en aanbevelingen ook in de praktijk worden gebracht en worden uitgevoerd. De businesscase dient ervoor om de opdrachtgever ervan te overtuigen dat het de moeite waard is om met jouw ideeën aan de slag te gaan.

Daarvoor belicht je in de businesscase drie zaken:

  • de kosten
  • de baten
  • de risico’s

Hier verzamel je alle kosten die gemaakt moeten worden voor de aanbevelingen (de dingen die moeten veranderen) en de oplossing (de nieuwe situatie). De kosten voor de aanbevelingen zijn dan eenmalig en die voor de nieuwe situatie zullen repeterend zijn.

Voorbeelden van eenmalige kosten zijn: kosten voor onderzoek, opleiding, werving en installatiekosten

Repeterende kosten kunnen gaan over zaken als: salaris van nieuwe medewerkers, licenties en transportkosten

Bij het doen van onderzoek en het ontwikkelen van oplossingen ontkom je er soms niet aan om aannames te doen.

Het kan zijn dat je niet voldoende tijd hebt om exacte gegevens te krijgen, bijvoorbeeld als je een offerte wilt aanvragen voor een bepaalde dienst, of als het verzamelen van gegevens meer tijd vraagt dan je beschikbaar hebt.

Het kan ook zijn dat informatie die beloofd was niet beschikbaar of onbruikbaar blijkt te zijn.

In dat soort van gevallen doe je dan een aanname. Als je dat doet moet je met twee dingen rekening houden:

  1. Wees altijd helder over het feit dat je een aanname doet. Dat mag, mits je kan aantonen dat er in jouw geval geen andere mogelijkheid beschikbaar was om de gegevens boven water te krijgen.
  2. Laat duidelijk zien op welke gegevens je die aanname baseert en bij wie je die hebt geverifieerd. Aannames komen namelijk niet uit de lucht vallen, maar zullen een basis moeten hebben. Tijdens een zitting kan er dan gediscussieerd worden over de betrouwbaarheid van de aanname.

Aannames kun je baseren op vergelijkbare zaken: een cursus kostte zoveel, dus die andere cursus zal waarschijnlijk ook zoiets kosten. De implementatie bij de concurrent duurde een half jaar, dus in ons geval zal dat wat korter zijn omdat ons bedrijf kleiner is.

Schroom niet om advies te vragen over kosten.

Zorg in ieder geval dat je zo realistisch mogelijk te werk gaat. Ga geen overdreven lage kosten presenteren, want het doel was juist om de opdrachtgever te overtuigen van de noodzaak en professionaliteit van jouw advies.

Laat ook zien dat de kosten misschien niet allemaal tegelijk optreden, maar zich kunnen ontwikkelen in de tijd.

Zorg ook dat je gebruik maakt van de kennis van bedrijfseconomie en de juiste termen toepast. Houd rekening met verschillen tussen vaste en variabele kosten en tussen kosten en uitgaven.

Kosten zullen normaal gesproken altijd in geld kunnen worden uitgedrukt maar bij baten ligt dat anders. Als jouw opdracht gaat over het vergroten van de klanttevredenheid zijn dat wel degelijk de baten van jouw opdracht. Dat die grotere tevredenheid uiteindelijk zal kunnen leiden tot hogere opbrengsten voor het bedrijf is iets wat je alleen kunt aannemen, maar niet aantonen.

Dus neem gerust niet financiële baten van jouw voorstellen mee in de businesscase. dan kan de opdrachtgever duidelijk zien welke kosten hij moet maken voor een betrouwbaarder proces of een hogere kwaliteit.

Ook bij het overzicht van de baten is het element tijd van belang. Discontering berekent de waarde van eventuele opbrengsten die verder in de tijd liggen. Pas disconteringsregels volgens het boekje toe als daar aanleiding toe is.

Het is nooit gegarandeerd dat een aanbeveling de beloofde verbetering zal opleveren. Als een aanbeveling veel geld gaat kosten is het aan te bevelen hoe groot je de kans acht dat de investering ook gaat werken.

Dit is een lastig onderwerp. In het algemeen zullen ingrepen die complexer zijn, een langer duren en experimenteler zijn een groter risico hebben.

Probeer van alle aanbevelingen een risicoanalyse te maken door bijvoorbeeld een inschatting te maken van de kans dat iets mislukt, de ernst daarvan en de mate waarin er nog iets aan kan worden gedaan als het misgaat. Dat laatste onderdeel bevat dan de mogelijke zaken die kunnen worden ingezet om de risico’s te beperken

In veel gevallen doe je er goed aan om de businesscase op te delen in drie scenario’s namelijk: een ‘verwacht’ scenario, een ‘minder’ en een ‘meer verwacht’ (of: optimistisch, realistisch, pessimistisch) scenario. Daarmee laat je meteen zien wat de opties zijn als de toekomst er anders uit blijkt te gaan zien dan de algemene verwachting:

  • Bij het realistische verwachte scenario beschrijf je hoe de geldstromen gaan zoals je die verwacht.
  • Bij het pessimistische scenario beschrijf je hoe de geldstromen gaan als de situatie slechter uitvalt dan verwacht.
  • Bij het optimistische scenario beschrijf je hoe de geldstromen gaan als de situatie gunstiger uitpakt dan je verwachting.

Leave a Reply