Wanneer je onderzoek doet voor en/of binnen een organisatie, dan krijg je als (student-)onderzoeker te maken met ethische overwegingen.

In dit artikel beogen we de belangrijkste ethische overwegingen te beschrijven met daarbij concrete aanwijzingen hoe je met de ethische overwegingen kan omgaan.

Ethiek waarborgt de integriteit van het onderzoek. Onderzoek dat wordt uitgevoerd met strikte ethische normen, zorgt voor geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de bevindingen. Het vermijdt misleidende praktijken, manipulatie van gegevens en selectieve rapportage, waardoor het vertrouwen in de onderzoeksresultaten wordt vergroot.

Overtredingen van ethische normen kunnen leiden tot juridische en financiële risico’s voor individuen en organisaties. Door ethische overwegingen serieus te nemen, kunnen bedrijven en onderzoekers dergelijke risico’s minimaliseren en potentiële schade vermijden.

Ieder onderzoeksrapport zou een ethische paragraaf moeten bevatten. Het uitschrijven van ethische overwegingen verzekert de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek. Het is van het grootste belang dat lezers begrijpen dat het onderzoek met integriteit is uitgevoerd, met zorg voor de rechten en het welzijn van de deelnemers, de juiste methodologie en de afwezigheid van belangenconflicten. Lezers moeten een duidelijk beeld krijgen van de afwegingen die zijn gemaakt om morele en sociale normen te respecteren.

Advies om bij het schrijven van een ethische paragraaf ook te verwijzen naar de plekken in het rapport waar we dit kunnen terugvinden.

 1. Gegevensverzameling en privacy

Bij het uitvoeren van onderzoek waarbij gegevens van individuen worden verzameld, moeten onderzoekers ethische overwegingen maken over het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens. Ze moeten ervoor zorgen dat de privacy van deelnemers wordt beschermd en dat er toestemming wordt verkregen voor het verzamelen en gebruiken van gegevens.

Hoe kan je hier als onderzoeker mee omgaan?

Informed Consent

Zorg ervoor dat de deelnemers aan het onderzoek geïnformeerde toestemming geven voordat ze hun gegevens verstrekken. Leg duidelijk uit waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt, hoe ze worden beschermd en wat de potentiële risico’s en voordelen zijn.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid

Garandeer anonimiteit door geen persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen die deelnemers kan koppelen aan hun gegevens. Als anonimiteit niet mogelijk is, zorg dan voor strikte vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens en bescherm deze tegen ongeoorloofde toegang.

Minimaliseer gegevens

Verzamel alleen de gegevens die essentieel zijn voor het onderzoek. Beperk het verzamelen van gevoelige informatie tot wat strikt noodzakelijk is en vermijd het verzamelen van overtollige persoonlijke gegevens.

Transparantie in doel en gebruik

Wees transparant over het doel van de gegevensverzameling en het beoogde gebruik van de gegevens. Leg uit hoe de gegevens zullen worden geanalyseerd en hoe de resultaten worden gerapporteerd.

Gegevensbeveiliging

Neem maatregelen om de beveiliging van de verzamelde gegevens te waarborgen. Gebruik versleuteling en veilige opslagmethoden om te voorkomen dat de gegevens in verkeerde handen vallen.

Respect voor terugtrekking

Informeer de deelnemers dat ze op elk moment het recht hebben om zich terug te trekken uit het onderzoek zonder negatieve gevolgen. Zorg ervoor dat het proces om hun gegevens te verwijderen soepel verloopt.

Ethiekbeoordeling

Overweeg om het onderzoek voor te leggen aan een ethische commissie of review board als dat van toepassing is. Dit kan vooral relevant zijn bij onderzoek met menselijke deelnemers, waarbij externe beoordeling van ethische overwegingen belangrijk is.

Toepassen van richtlijnen

Houd je aan relevante ethische richtlijnen en wetgeving met betrekking tot gegevensverzameling en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa.

Communicatie en educatie

Onderwijs de deelnemers over de bescherming van hun privacy en het belang van hun deelname. Leg uit hoe hun gegevens zullen worden behandeld en welke stappen zijn genomen om hun privacy te waarborgen.

 

 1. Belangenconflicten

Onderzoekers kunnen te maken krijgen met situaties waarin er mogelijke conflicten van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer ze onderzoek doen naar een bedrijf waarmee ze persoonlijke of financiële banden hebben. Het is belangrijk om transparantie te behouden en eventuele conflicten openlijk te melden om de integriteit van het onderzoek te waarborgen.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met mogelijke belangenconflicten of belangenverstrengeling?

Transparantie en openheid

Wees vanaf het begin transparant over mogelijke belangenconflicten. Vermeld alle financiële, persoonlijke of professionele relaties die de potentiële objectiviteit van het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Streef naar onafhankelijkheid en objectiviteit bij het uitvoeren van het onderzoek. Zorg ervoor dat persoonlijke belangen geen invloed hebben op de onderzoeksresultaten, analyse of interpretatie.

Melding aan begeleider of mentor

Als onderzoeker kun je eventuele belangenconflicten bespreken met je begeleider, mentor of een andere verantwoordelijke. Zij kunnen waardevol advies bieden over hoe hiermee om te gaan en kunnen helpen bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen.

Objectieve gegevensverzameling en analyse

Zorg ervoor dat de gegevensverzameling en -analyse onpartijdig en objectief worden uitgevoerd. Voorkom dat persoonlijke vooroordelen of belangen de resultaten beïnvloeden.

Ethische review

Overweeg om het onderzoek voor te leggen aan een ethische commissie of review board, indien dit relevant is voor jouw instelling. Zij kunnen beoordelen of er potentiële belangenconflicten zijn en of de juiste maatregelen zijn genomen.

Verklaring van belangenconflicten

Neem een duidelijke verklaring van belangenconflicten op in je onderzoeksrapport. Dit toont aan dat je bewust bent van mogelijke invloeden en dat je ervoor hebt gezorgd dat ze de objectiviteit van het onderzoek niet hebben aangetast.

Toepassing van richtlijnen

Volg eventuele richtlijnen van je universiteit, onderzoeksinstituut of brancheorganisatie met betrekking tot belangenconflicten. Deze richtlijnen kunnen helpen bij het nemen van de juiste stappen om conflicten aan te pakken.

Eerlijkheid en integriteit

Handel te allen tijde met eerlijkheid en integriteit. Als je merkt dat je in een situatie terechtkomt waarin belangenconflicten de integriteit van het onderzoek kunnen schaden, meld dit dan aan de relevante partijen en neem corrigerende maatregelen.

Voor alle duidelijkheid: belangenconflicten zijn niet persé fout, maar het is de manier waarop je ermee omgaat die het verschil maakt. Het tonen van verantwoordelijkheid, openheid en proactieve maatregelen om potentiële conflicten aan te pakken, getuigt van professionele ethiek en draagt bij aan de betrouwbaarheid van je onderzoek.

 

 1. Representativiteit en generalisatie

Bij het kiezen van steekproeven en het analyseren van gegevens moeten onderzoekers nadenken over de representativiteit van hun steekproef en de mate waarin hun bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd naar bredere populaties. Het negeren van diversiteit en het trekken van verkeerde conclusies kunnen ethische problemen veroorzaken.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met ethische overwegingen op het gebied van representativiteit en generalisatie van gegevens?

Steekproefselectie

Kies de steekproef zorgvuldig om ervoor te zorgen dat deze representatief is voor de populatie die je wilt onderzoeken. Gebruik willekeurige steekproefmethoden om vertekening te minimaliseren en zorg ervoor dat de steekproef de diversiteit van de populatie weerspiegelt.

Diversiteit en inclusie

Streven naar inclusiviteit door ervoor te zorgen dat de steekproef verschillende demografische kenmerken en achtergronden omvat, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en sociaal-economische status.

Transparantie over steekproef

In je onderzoeksrapport, geef gedetailleerde informatie over de steekproef, inclusief hoe deze is geselecteerd en hoe deze representatief is voor de bredere populatie. Bespreek ook eventuele beperkingen van de steekproef.

Gegevensverzameling en validiteit

Verzamel gegevens op een manier die de validiteit van het onderzoek bevordert. Gebruik gestandaardiseerde meetinstrumenten en methoden om ervoor te zorgen dat de verkregen gegevens nauwkeurig en vergelijkbaar zijn.

Context en externe geldigheid

Beschrijf de context van het onderzoek duidelijk in het rapport. Dit helpt lezers te begrijpen hoe de resultaten kunnen worden gegeneraliseerd naar andere situaties. Wees eerlijk over de grenzen van externe geldigheid.

Bewuste generalisaties

Wees voorzichtig bij het trekken van generalisaties buiten de onderzochte populatie. Maak duidelijk welke beperkingen er zijn en onder welke omstandigheden de resultaten van toepassing kunnen zijn.

Theoretische generalisatie

Als je theorieën of concepten generaliseert naar bredere contexten, zorg er dan voor dat je uitlegt hoe deze concepten relevant en toepasbaar zijn in verschillende omgevingen.

Kritische reflectie

Reflecteer op de mogelijke invloed van eventuele vertekeningen, vooroordelen of beperkingen in je steekproef- en onderzoeksontwerp. Wees eerlijk over mogelijke vertekeningen en bespreek hoe deze van invloed kunnen zijn op de generaliseerbaarheid van de resultaten.

Herhaling en replicatie

Overweeg om je onderzoek te herhalen of te repliceren in andere contexten om de generaliseerbaarheid van de resultaten te bevestigen.

 

 1. Eerlijke en objectieve rapportage

Bij het schrijven van onderzoeksrapporten moeten onderzoekers eerlijke en objectieve informatie verstrekken, zelfs als de resultaten niet in lijn zijn met hun verwachtingen of de belangen van belanghebbenden. Het achterhouden van informatie of het selectief rapporteren van bevindingen kan leiden tot vertekende resultaten en een gebrek aan transparantie.

Hoe kan je als onderzoeker een eerlijke en objectieve rapportage borgen?

Transparante methodebeschrijving

Beschrijf nauwkeurig de methoden die zijn gebruikt in het onderzoek. Leg uit hoe gegevens zijn verzameld, verwerkt en geanalyseerd, zodat anderen je werk kunnen reproduceren en verifiëren.

Volledige rapportage

Rapporteer alle verzamelde gegevens, zelfs als ze niet consistent zijn met je hypothesen of verwachtingen. Vermijd selectieve rapportage van alleen de resultaten die je hypothese ondersteunen.

Eerlijke interpretatie

Wees eerlijk en voorzichtig bij het interpreteren van je resultaten. Vermijd het overdrijven van de betekenis of het trekken van te verstrekkende conclusies uit de gegevens.

Vermelding van beperkingen

Identificeer en bespreek mogelijke beperkingen van het onderzoek. Dit kunnen methodologische beperkingen, beperkte steekproefomvang, contextuele factoren of andere factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de resultaten.

Onpartijdige taal

Gebruik onpartijdige en neutrale taal bij het beschrijven van de resultaten en conclusies. Vermijd het gebruik van subjectieve of overmatig positieve bewoordingen.

Bronvermelding en citeren

Zorg ervoor dat je alle bronnen en referenties correct en volledig vermeldt. Geef credit aan eerdere werken en inzichten die je hebt gebruikt om je onderzoek op te bouwen.

Afbeeldingen en grafieken

Als je afbeeldingen, grafieken of tabellen gebruikt, zorg er dan voor dat ze duidelijk en nauwkeurig zijn. Manipuleer geen grafieken om resultaten dramatischer te laten lijken dan ze werkelijk zijn.

Peerreview

Overweeg om je onderzoek te laten beoordelen door peers voordat je het publiceert. Hun feedback kan helpen om eventuele vooringenomenheid of fouten in de rapportage te identificeren.

Integriteit van co-auteurschap

Als je met anderen samenwerkt aan het onderzoek, waardeer dan hun bijdragen en zorg ervoor dat de verdeling van co-auteurschap eerlijk en transparant is.

Herziening van het onderzoeksrapport

Neem de tijd om je onderzoeksrapport zorgvuldig te herzien voordat je het indient of publiceert. Controleer op inconsistenties, onnauwkeurigheden en andere mogelijke problemen.

 

 1. Vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie

Onderzoek kan betrekking hebben op het analyseren van bedrijfsprocessen, -strategieën en -prestaties. Onderzoekers moeten ethisch omgaan met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en voorkomen dat ze gevoelige gegevens onthullen die de concurrentiepositie van bedrijven kunnen schaden.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met ethische overwegingen op het gebied van vertrouwelijkheid van informatie?

Informed consent

Als het onderzoek bedrijfsgegevens vereist, zorg er dan voor dat je voorafgaande toestemming krijgt van de betreffende bedrijven of organisaties om hun informatie te gebruiken. Leg duidelijk uit hoe de gegevens zullen worden gebruikt en beschermd.

Anonimiteit

Als je bedrijfsgegevens gebruikt, zorg er dan voor dat de informatie die je rapporteert niet direct te herleiden is tot individuele bedrijven. Gebruik pseudoniemen of generieke aanduidingen om vertrouwelijkheid te waarborgen.

Beperk toegang tot gegevens

Houd de toegang tot de verzamelde bedrijfsgegevens beperkt tot alleen diegenen die direct betrokken zijn bij het onderzoek. Voorkom ongeoorloofde verspreiding van deze informatie.

Versleuteling en beveiliging

Als je elektronische bedrijfsgegevens verzamelt, zorg dan voor beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling om te voorkomen dat de gegevens in verkeerde handen vallen.

Vertrouwelijkheidsclausules

Als je samenwerkt met bedrijven of organisaties, stel dan vertrouwelijkheidsclausules op om wederzijdse overeenstemming te bereiken over het beschermen van vertrouwelijke informatie.

Alleen essentiële gegevens verzamelen

Verzamel alleen die bedrijfsinformatie die strikt noodzakelijk is voor je onderzoek. Minimaliseer het verzamelen van gevoelige of vertrouwelijke gegevens.

Scheid gevoelige informatie

Houd gevoelige informatie strikt gescheiden van identificeerbare gegevens. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat financiële gegevens worden losgekoppeld van de namen van bedrijven.

Respecteer Non-Disclosure Agreements (NDA’s)

Als je te maken hebt met NDA’s, volg dan strikt de voorwaarden van deze overeenkomsten om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen.

Verwijdering van gegevens

Zodra je onderzoek is voltooid, zorg je voor een veilige verwijdering van alle verzamelde bedrijfsgegevens om te voorkomen dat deze in de toekomst worden blootgesteld.

 

 1. Invloed op belanghebbenden

Onderzoek kan invloed hebben op verschillende belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, investeerders en gemeenschappen. Onderzoekers moeten nadenken over hoe hun bevindingen en aanbevelingen deze groepen kunnen beïnvloeden en ervoor zorgen dat hun acties ethisch verantwoord zijn en geen schade veroorzaken.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met de invloed op belanghebbenden?

Identificatie van belanghebbenden

Identificeer alle belanghebbenden die mogelijk worden beïnvloed door het onderzoek, inclusief individuen, groepen, organisaties en de bredere gemeenschap.

Stakeholderconsultatie

Overweeg om belanghebbenden te betrekken bij het onderzoeksproces door middel van consultaties, interviews of feedbacksessies. Dit kan helpen om hun perspectieven en zorgen te begrijpen.

Doel en impact communiceren

Communiceer duidelijk het doel van het onderzoek en de mogelijke impact ervan op belanghebbenden. Zorg ervoor dat zij volledig geïnformeerd zijn over hoe het onderzoek hen kan beïnvloeden.

Belangenbehartiging

Wees bewust van mogelijke belangenconflicten tussen verschillende belanghebbenden en probeer een evenwicht te vinden dat de diverse belangen respecteert.

Zorg voor toestemming

Als het onderzoek individuen of groepen direct beïnvloedt, zorg er dan voor dat je hun toestemming hebt verkregen voordat je met het onderzoek begint. Leg duidelijk uit hoe hun deelname zal plaatsvinden en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Verantwoordelijkheid voor impact

Wees bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mogelijke impact van het onderzoek op belanghebbenden. Als er negatieve gevolgen worden verwacht, overweeg dan manieren om deze te minimaliseren of te compenseren.

Transparantie over resultaten

Communiceer de resultaten van het onderzoek eerlijk en begrijpelijk naar belanghebbenden. Vermijd het verdoezelen van negatieve bevindingen of het overdrijven van positieve resultaten.

Mogelijkheid tot feedback

Bied belanghebbenden de mogelijkheid om feedback te geven op de onderzoeksresultaten voordat deze definitief worden gerapporteerd. Dit kan bijdragen aan een meer gebalanceerde en accurate presentatie van de resultaten.

 

 1. Intellectueel eigendom

Onderzoek kan betrekking hebben op intellectueel eigendom, zoals octrooien, handelsmerken en auteursrechten. Het ethisch gebruik van andermans intellectueel eigendom is van belang, en onderzoekers moeten ervoor zorgen dat ze bronnen correct citeren en de rechten van anderen respecteren.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met ethische overwegingen op het gebied van intellectueel eigendom?

Bronvermelding

Zorg ervoor dat je nauwkeurige en volledige bronvermeldingen en citaten gebruikt in je onderzoeksrapport. Vermeld de auteurs, publicatiedatum, titel en andere relevante informatie van de bronnen die je hebt geraadpleegd.

Vermelding van gebruik van data

Als je datasets, enquêtes of andere gegevens van anderen gebruikt, vermeld dan duidelijk dat je deze hebt gebruikt en geef aan waar je de gegevens hebt verkregen. Respecteer eventuele licenties of voorwaarden die aan de gegevens zijn verbonden.

Toestemming voor gebruik

Als je specifiek intellectueel eigendom wilt gebruiken, zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal, vraag dan toestemming aan de eigenaar voordat je het materiaal opneemt in je onderzoek.

Respect voor auteursrecht

Wees bewust van de regels en wetten met betrekking tot auteursrecht en intellectueel eigendom in jouw regio. Vermijd plagiaat en gebruik van materiaal zonder toestemming.

Gebruik van openbare bronnen

Als je gebruikmaakt van openbare bronnen of informatie die voor iedereen toegankelijk is, vermeld dit dan in je bronvermelding. Hoewel openbaar beschikbare informatie vaak zonder toestemming kan worden gebruikt, is het nog steeds belangrijk om de bron correct aan te geven.

Verwijzing naar eerdere werken

Als je voortbouwt op eerdere onderzoeken of ideeën van anderen, zorg er dan voor dat je deze verwijzingen opneemt en de originele auteurs de erkenning geeft die ze verdienen.

Ethiekreview

Als je twijfels hebt over het juiste gebruik van intellectueel eigendom, overweeg dan om dit te bespreken met je begeleider, mentor of een ethische commissie voordat je je onderzoek publiceert.

 

 1. Onderzoek met mensen

Als onderzoekers interactie hebben met mensen (zoals enquêtes, interviews of observaties), moeten ze zorgen voor toestemming, deelnemers anonimiteit waarborgen en eventuele risico’s minimaliseren.

Wat kan je als onderzoeker doen bij ethische overwegingen in geval van onderzoek waarbij mensen zijn betrokken?

Onderzoek met mensen vereist speciale aandacht voor ethische overwegingen, vooral omdat het de rechten, waardigheid en veiligheid van deelnemers betreft.

Informed Consent

Verkrijg schriftelijke toestemming van de deelnemers voordat je met het onderzoek begint. Zorg ervoor dat ze volledig begrijpen waar het onderzoek over gaat, wat er van hen wordt verwacht en welke risico’s er mogelijk zijn.

Vrijwillige deelname

Deelname aan het onderzoek moet vrijwillig zijn. Deelnemers moeten zich comfortabel voelen om zich terug te trekken zonder enige negatieve consequenties.

Privacy en vertrouwelijkheid

Bescherm de privacy van de deelnemers door persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Gebruik codes of pseudoniemen om de identiteit van deelnemers te beschermen in je rapport.

Risico- en voordeelanalyse

Beoordeel zorgvuldig de mogelijke risico’s en voordelen van deelname aan het onderzoek. Zorg ervoor dat de potentiële voordelen groter zijn dan de mogelijke negatieve effecten.

Minimale schade

Minimaliseer potentiële schade aan deelnemers, zowel fysiek als psychologisch. Zorg ervoor dat eventuele ongemakken of risico’s tot een minimum worden beperkt.

Transparante doelen

Leg duidelijk uit wat de doelen en het doel van het onderzoek zijn aan de deelnemers. Wees eerlijk over hoe hun gegevens zullen worden gebruikt en gerapporteerd.

Debriefing

Na het onderzoek, bied deelnemers een debriefing aan waarin je uitlegt wat het doel van het onderzoek was en hoe de resultaten zullen worden gebruikt.

Bescherming van kwetsbare groepen

Wees extra voorzichtig bij het werken met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, ouderen of mensen met beperkingen. Zorg ervoor dat hun rechten en welzijn bijzonder worden beschermd.

Ethiekreview

Overweeg om je onderzoek te laten beoordelen door een ethische commissie of review board van je universiteit of instelling. Dit zorgt ervoor dat je onderzoek voldoet aan ethische normen.

 

 1. Financiering en belangenverstrengeling

Onderzoek dat wordt gefinancierd door externe partijen, zoals bedrijven of belangengroepen, kan ethische dilemma’s met zich meebrengen. Onderzoekers moeten ervoor zorgen dat de financieringsbronnen duidelijk worden vermeld en dat de financiering geen invloed heeft op de onafhankelijkheid of objectiviteit van het onderzoek.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met ethische overwegingen rondom financiering en mogelijke belangenverstrengeling?

Transparantie over financiering

Als je onderzoek wordt gefinancierd door een externe partij, vermeld dit dan duidelijk in je onderzoeksrapport. Wees transparant over de bron en het doel van de financiering.

Onafhankelijkheid van onderzoek

Zorg ervoor dat de financiering geen invloed heeft op de onafhankelijkheid van je onderzoek. Wees bereid om kritisch te zijn en eerlijke resultaten te presenteren, zelfs als ze niet overeenkomen met de verwachtingen van de financier.

Vermijden van belangenverstrengeling

Identificeer mogelijke belangenverstrengeling, zoals persoonlijke, financiële of professionele relaties met de financierende partij. Neem maatregelen om deze belangenverstrengeling te voorkomen of te minimaliseren.

Vermelding van belangenverstrengeling

Als er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling, vermeld dit dan duidelijk in je onderzoeksrapport. Geef aan welke maatregelen je hebt genomen om de invloed van deze belangen te beperken.

Ethiekreview

Overweeg om je onderzoeksopzet en financieringsbronnen voor te leggen aan een ethiekcommissie of review board om te controleren op mogelijke belangenverstrengeling en ethische implicaties.

Eerlijke communicatie

Wees eerlijk en open over je financieringsbronnen wanneer je je onderzoek presenteert, bijvoorbeeld tijdens conferenties of publicaties. Dit helpt om het vertrouwen van de gemeenschap te behouden.

Zorgvuldige keuze van financiering

Overweeg de bronnen van financiering zorgvuldig en kies voor financiering die past bij de aard en doelstellingen van je onderzoek zonder de objectiviteit in gevaar te brengen.

Reflectie en transparantie

Neem in je onderzoeksrapport een reflectiesectie op waarin je openlijk bespreekt hoe je bent omgegaan met financiële en belangenverstrengelingskwesties en hoe dit de integriteit van het onderzoek heeft beïnvloed.

 

 1. Naleving van wet- en regelgeving

Bedrijfskundig onderzoek moet voldoen aan wet- en regelgeving, zoals ethische richtlijnen voor onderzoek met mensen, gegevensbescherming en intellectueel eigendom. Het niet naleven van deze regels kan niet alleen ethische problemen veroorzaken, maar ook juridische consequenties hebben.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met ethische overwegingen wanneer het naleving van wet- en regelgeving betreft?

Onderzoek de wet- en regelgeving

Voordat je begint met je onderzoek, zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving in je vakgebied en regio. Dit kan onder meer ethische richtlijnen, privacywetten en wetten met betrekking tot gegevensbescherming omvatten.

Toestemming en informed consent

Zorg ervoor dat je toestemming hebt verkregen van deelnemers en dat ze volledig geïnformeerd zijn over het doel, de aard en de mogelijke gevolgen van het onderzoek, zoals vereist door de wet en ethische richtlijnen.

Bescherming van privacy en gegevens

Zorg ervoor dat je de privacy van deelnemers en gegevens beschermt in overeenstemming met de geldende wetten. Gebruik passende beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen.

Meldplicht

Als je onderzoek bepaalde risico’s met zich meebrengt of valt onder specifieke regelgeving (bijvoorbeeld klinisch onderzoek), zorg er dan voor dat je de juiste meldingen doet bij relevante autoriteiten.

Vermelding van wettelijke vereisten

Neem in je onderzoeksrapport een sectie op waarin je beschrijft hoe je hebt voldaan aan de wettelijke vereisten en ethische richtlijnen, inclusief het vermelden van de gebruikte procedures en toestemmingsprocessen.

 

 1. Transparantie in onderzoeksmethoden

Het is belangrijk om transparant te zijn over de methoden die worden gebruikt in het onderzoek, inclusief de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot steekproeven, meetinstrumenten en analysetechnieken. Het niet delen van relevante informatie kan leiden tot wantrouwen en vertekende resultaten.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met transparantie in onderzoeksmethoden?

Gedetailleerde methodebeschrijving

Zorg ervoor dat je een gedetailleerde beschrijving geeft van de gebruikte onderzoeksmethoden. Leg uit hoe je gegevens hebt verzameld, verwerkt, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Openbare toegang tot instrumenten

Indien mogelijk, stel de gebruikte onderzoeksinstrumenten (bijv. enquêtes, vragenlijsten) beschikbaar voor andere onderzoekers, zodat ze je methoden kunnen beoordelen en repliceren.

Repliceerbaarheid en verifieerbaarheid

Zorg ervoor dat je methoden en stappen zo zijn beschreven dat andere onderzoekers je onderzoek kunnen repliceren en de resultaten kunnen verifiëren.

Bronnen van gegevens en dataverzameling

Verstrek duidelijke informatie over de bronnen van je gegevens en hoe je ze hebt verzameld. Dit helpt anderen om de validiteit van je resultaten te beoordelen.

Data-analyse en statistiek

Beschrijf in detail hoe je je gegevens hebt geanalyseerd, welke statistische methoden je hebt gebruikt en hoe je omging met mogelijke vertekeningen.

Vermelding van beperkingen

Wees eerlijk over de beperkingen van je onderzoeksmethoden en -design. Bespreek mogelijke zwakheden en vertel wat dit kan betekenen voor de interpretatie van de resultaten.

Gebruik van tools en software

Als je specifieke tools, software of algoritmen hebt gebruikt, vermeld deze dan en geef details over hoe ze zijn toegepast.

Tijdslijn en procedures

Geef een overzicht van de tijdslijn van het onderzoek en de procedures die je hebt gevolgd om ervoor te zorgen dat je onderzoek reproduceerbaar is.

 

 1. Gebruik van statistieken

Bij het analyseren van gegevens moeten bedrijfskundige onderzoekers ethisch omgaan met statistische technieken. Dit omvat het voorkomen van het selectief rapporteren van statistisch significante resultaten, het vermijden van overdreven interpretatie van bevindingen en het eerlijk weergeven van de nauwkeurigheid van de analyses.

Hoe kan je als onderzoeker omgaan met ethische overwegingen bij het gebruik van statistieken?

Selecteer passende statistische methoden

Kies statistische methoden die geschikt zijn voor je onderzoeksvraag en gegevenstype. Vermijd het selectief toepassen van statistieken om gewenste resultaten te verkrijgen.

Vermijd misleidende grafieken

Presenteer grafieken en visualisaties op een eerlijke en accurate manier. Voorkom misleidende grafische representaties die de interpretatie van de gegevens kunnen verstoren.

Eerlijke rapportage van resultaten

Rapporteer statistische resultaten eerlijk, inclusief zowel significante als niet-significante bevindingen. Vermijd cherry-picking van resultaten om alleen de gewenste bevindingen te presenteren.

Transparante methodologie

Beschrijf in detail hoe je statistische analyses zijn uitgevoerd, inclusief de gebruikte formules, software en parameters. Dit vergemakkelijkt replicatie en beoordeling.

Duidelijke interpretatie

Zorg ervoor dat je de statistische resultaten op een begrijpelijke manier interpreteert, zonder te overdrijven of te simplificeren.

Vermeld aannames en beperkingen

Bespreek eventuele aannames en beperkingen van de statistische methoden die je hebt gebruikt. Dit helpt anderen om de resultaten op een juiste manier te interpreteren.

Gebruik van referenties

Verwijs naar erkende statistische bronnen en literatuur wanneer je specifieke methoden toepast. Dit laat zien dat je op een betrouwbare manier met statistieken omgaat.

Consultatie van statistische experts

Als je niet zeker bent over bepaalde statistische analyses, zoek dan hulp bij statistische experts of mentoren om ervoor te zorgen dat je de juiste methoden toepast.

 

Vijf focuspunten

Als onderzoeker zijn er vijf belangrijke ethische overwegingen waar je altijd aan moet denken om ervoor te zorgen dat je onderzoek op een verantwoorde en integere manier wordt uitgevoerd:

 1. Toestemming en informed consent: zorg ervoor dat de deelnemers aan je onderzoek vrijwillig en geïnformeerd toestemming geven om deel te nemen. Ze moeten begrijpen wat het onderzoek inhoudt, inclusief mogelijke risico’s en voordelen, voordat ze instemmen.
 2. Privacy en vertrouwelijkheid: bescherm de privacy van deelnemers en zorg ervoor dat hun persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Voorkom dat identificeerbare gegevens onbedoeld worden onthuld.
 3. Nauwkeurigheid en eerlijkheid: wees eerlijk en nauwkeurig bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens. Vermijd het manipuleren van gegevens om gewenste resultaten te verkrijgen.
 4. Belangenverstrengeling en onafhankelijkheid: identificeer mogelijke belangenverstrengeling en neem maatregelen om de onafhankelijkheid van je onderzoek te waarborgen. Vermijd situaties waarin persoonlijke of financiële belangen je resultaten kunnen beïnvloeden.
 5. Eerlijke en transparante rapportage: rapporteer je onderzoeksresultaten eerlijk en transparant, inclusief zowel positieve als negatieve bevindingen. Vermeld de methoden die je hebt gebruikt en de procedures die zijn gevolgd.