De doelstelling is van groot belang, want die vormt in principe de lat waar je over heen moet springen: wordt de doelstelling aantoonbaar behaald?

Twee soorten doelstellingen

We onderscheiden twee soorten doelstellingen:

  • de doelstelling voor de organisatie, geformuleerd als een verbeterde of te realiseren prestatie van de organisatie van de opdrachtgever.
  • de doelstelling voor het onderzoek, waarmee je beschrijft waar je onderzoek naar gaat doen en wat dat moet opleveren.

Voorbeeld: een organisatie ziet de klanttevredenheid voor het derde jaar op rij dalen.
Doelstelling organisatie: eind [jaartal] is de klanttevredenheid gestegen van 5,3 naar 6,0. Er is een plan om de komende jaren de klanttevredenheid te laten groeien.
Doelstelling onderzoek: inzicht krijgen in de oorzaken van de dalende klanttevredenheid door onderzoek bij klanten en bij medewerkers.

Afhankelijk van het onderzoek en/of afhankelijk van de onderwijsinstelling heb je te maken met een doelstelling organisatie, doelstelling onderzoek of beiden.

Doelstelling organisatie

De doelstelling voor de organisatie moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De doelstelling zal moeten worden gedefinieerd in dezelfde termen als de probleemstelling. Dus als de probleemstelling gaat over tijd (proces duurt te lang) zal de doelstelling ook in tijd moeten worden gemeten (proces moet sneller). En een probleem met kwaliteit (25% fout) moet leiden tot een kwaliteitsdoelstelling (15% minder fouten)
  • De doelstelling zal ook meetbaar moeten zijn. Termen als beter, betrouwbaarder, beheersbaar, optimaal en dergelijke zijn niet goed meetbaar en dus toetsbaar bij de beoordeling van een opdracht. Formuleer doelstellingen altijd kwantitatief, dus bijvoorbeeld in procenten, aantallen of Euro’s.
  • Uiteraard moet de doelstelling ook haalbaar zijn. Haalbaarheid heeft een verband met de beschikbare tijd. Dus een verkorting van de doorlooptijd met 50% is minder goed haalbaar in een week dan in een half jaar. Dus let op het verband tussen de verbeterdoelstelling en de tijd die daarvoor beschikbaar wordt gesteld.
  • Je herkent in bovenstaande opsomming waarschijnlijk het acroniem SMART, waarbij alleen de A van acceptabel hier niet aan de orde is geweest. Doelstellingen zijn vrijwel altijd acceptabel, het gaat bij dit soort opdrachten doorgaans over de aanvaardbaarheid van de oplossingen, niet die van de doelstelling.
  • Tenslotte is van belang dat de doelstelling wordt vastgesteld, of in ieder geval onderschreven door de opdrachtgever. Als die komt met een probleem, zal hij ook aan moeten geven wanneer het probleem wat hem betreft voldoende is opgelost. Het belangrijkste criterium daarvoor zal zijn dat de doelstelling de gewenste prestatie aangeeft. De prestatie is gewenst en voldoende als die bijdraagt aan de beschreven bedrijfsdoelstellingen.

LET OP! De doelstelling is altijd een verbeterde of te realiseren prestatie van de organisatie van de opdrachtgever.

Dus de doelstelling vanuit de organisatie is niet:

  • Het doen van onderzoek
  • Het maken van een scriptie
  • De oplossing van het probleem

Want dit zijn allemaal middelen om de doelstelling mee te kunnen behalen.

Doelstelling onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is het diagnostiseren van het probleem, het achterhalen van de oorzaken van het probleem (achter het probleem) en niet het oplossen van het probleem dat de organisatie heeft.

Leave a Reply