Kritisch denken is een fundamentele vaardigheid die centraal staat in zowel de academische wereld als in het dagelijks leven. Het verwijst naar het vermogen om informatie en argumenten op een heldere, rationele, goed doordachte en onbevooroordeelde manier te analyseren, te beoordelen en te reconstrueren. Dit denkproces stelt individuen in staat om logisch te redeneren, relevante informatie te identificeren, aannames te herkennen, alternatieve perspectieven te overwegen, en uiteindelijk weloverwogen beslissingen te nemen.

Het belang van kritisch denkvermogen is onmiskenbaar in een tijdperk waar informatie overvloedig en gemakkelijk toegankelijk is. Het stelt mensen in staat om onderscheid te maken tussen feiten en meningen, waarheid en fictie, en valide en misleidende argumenten. Kritisch denken is niet alleen essentieel voor academische prestaties, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en burgerlijke verantwoordelijkheid. Het bevordert zelfreflectie, diepgaand begrip, en een levenslange nieuwsgierigheid naar leren.

In de samenleving speelt kritisch denkvermogen een cruciale rol bij het bevorderen van open en constructieve discussies, het ondersteunen van democratische processen en het bijdragen aan sociale vooruitgang. In een wereld die steeds complexer wordt door technologische en sociale veranderingen, is het vermogen om kritisch te denken niet alleen een intellectuele vaardigheid, maar ook een noodzakelijke voorwaarde voor het aanpakken van mondiale uitdagingen en het bevorderen van een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Invloed digitalisering

De invloed van digitalisering op de ontwikkeling van kritisch denkvermogen is zowel veelzijdig als uitdagend. Digitalisering biedt significante voordelen zoals innovatie, betere matching van vraag en aanbod, nieuwe werkgelegenheid en bijdragen aan duurzaamheid (SER, 2021). Tegelijkertijd brengt het echter ook risico’s met zich mee, zoals uitdagingen rondom privacy, veranderingen op de arbeidsmarkt en de positie van burgers in de samenleving, wat onvermijdelijk impact heeft op ons kritisch denkvermogen (SER, 2021; Universiteit van Amsterdam, 2020).

Belangrijk bij de digitalisering van de samenleving is de erkenning dat toegang tot digitale middelen niet automatisch gelijkheid in toegang tot kennis en informatie betekent. Er bestaan aanzienlijke verschillen in digitale geletterdheid onder jongeren uit diverse onderwijstypen. Digitale geletterdheid gaat verder dan basale ICT-vaardigheden en omvat ook informatievaardigheden, mediawijsheid en kritisch denken over de invloed van technologie (Kennisnet, 2021).

De integratie van digitaal burgerschap in het onderwijs, waarbij studenten en docenten leren om kritisch te denken over zichzelf, anderen en de samenleving, is een andere essentiële factor. Dit houdt in het leren onderscheiden van goede kennis van niet-goede kennis en omgaan met informatie die vaak als neutraal wordt gepresenteerd, terwijl er vaak verborgen belangen achter schuilen (Kennisnet, 2021).

Volgens een rapport van de Rijksoverheid heeft digitalisering ook gevolgen voor het cognitief functioneren en mentaal welzijn, wat indirect het kritisch denkvermogen kan beïnvloeden (Rijksoverheid, 2021).

Google-effect

Het zogenaamde Google-effect verwijst naar de neiging van mensen om minder informatie te onthouden die gemakkelijk online kan worden opgezocht. Dit fenomeen, dat voor het eerst werd bestudeerd in 2011 door Betsy Sparrow en collega’s, suggereert dat we steeds meer afhankelijk worden van het internet als een externe en collectieve geheugenopslag. We zijn geneigd om ons te concentreren op het onthouden van hoe en waar we toegang tot informatie kunnen krijgen, in plaats van de feitelijke informatie zelf te onthouden (The Decision Lab, 2021; Penn State, 2016).

Deze verschuiving in onze manier van onthouden en informatie verwerken heeft verschillende implicaties voor het kritisch denken. Doordat we vertrouwen op het gemakkelijk terugvinden van informatie via zoekmachines zoals Google, lopen we het risico dat we niet diep genoeg ingaan op onderwerpen, en dat we niet de nodige moeite doen om kennis echt te begrijpen en te internaliseren. Dit kan leiden tot een verminderd vermogen om kritisch na te denken en om complexe problemen onafhankelijk op te lossen.

Daarnaast kan het Google-effect ook onze sociale en cognitieve vaardigheden beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het effect kan ertoe leiden dat we minder informatie over anderen onthouden, omdat we weten dat we deze informatie gemakkelijk online kunnen opzoeken. Dit kan gevolgen hebben voor onze interpersoonlijke relaties en hoe wij anderen waarnemen en met hen omgaan.

Het is belangrijk om bewust te zijn van dit effect en actief te zoeken naar manieren om onze cognitieve vaardigheden, waaronder ons geheugen en kritisch denkvermogen, te behouden en te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het actief nemen van handgeschreven aantekeningen, het raadplegen van meerdere bronnen buiten het internet, en het bewust proberen te herinneren van informatie voordat we naar een zoekmachine grijpen.

ChatGPT

Het gebruik van ChatGPT en soortgelijke AI-technologieën in het kader van kritisch denken brengt zowel zorgen als kansen met zich mee. Een belangrijke zorg is dat de afhankelijkheid van AI voor informatie en antwoorden kan leiden tot een verminderd vermogen tot zelfstandig kritisch denken. De Universiteit van Amsterdam (2023) benadrukt bijvoorbeeld dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van AI-gegenereerde antwoorden niet altijd gegarandeerd zijn, wat misleidende of onjuiste informatie kan opleveren. Dit kan met name problematisch zijn in wetenschappelijke en academische contexten, waar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.

Een andere zorg is dat het gemak en de snelheid waarmee AI antwoorden kan genereren, gebruikers kan ontmoedigen om diep na te denken en eigen onderzoek te verrichten. Het onderzoek van ScienceGuide (2023) wijst op de gevaren van het uitbesteden van complexe cognitieve taken aan AI, wat de ontwikkeling van essentiële vaardigheden zoals ideeëngeneratie, structurering en formulering kan ondermijnen.

Aan de andere kant biedt het gebruik van ChatGPT en soortgelijke AI-tools ook kansen voor het bevorderen van kritisch denken. Deze technologieën kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om nieuwe perspectieven en informatiebronnen te verkennen, waardoor gebruikers worden aangemoedigd om de door AI verstrekte antwoorden kritisch te beoordelen en te vergelijken met andere bronnen. Zoals besproken door Tilburg University (2023), stimuleert de interactie met AI-tools gebruikers om vragen te stellen over de oorsprong, nauwkeurigheid en mogelijke vooringenomenheid van de informatie.

Verder kunnen AI-tools zoals ChatGPT een ondersteunende rol spelen in educatieve settings door het bieden van gepersonaliseerde leerervaringen en het assisteren bij het onderzoek. Deze tools kunnen studenten en professionals helpen bij het verkennen van complexe concepten en het ontwikkelen van een dieper begrip van verschillende onderwerpen.

Toepassen

Het verbeteren van kritisch denkvermogen bij professionals en studenten in het tijdperk van ChatGPT en vergelijkbare AI-technologieën vraagt om een evenwichtige benadering die zowel de voordelen als de uitdagingen van deze hulpmiddelen erkent. Het is cruciaal om gebruikers aan te moedigen om niet uitsluitend te vertrouwen op de antwoorden van ChatGPT, maar deze te beschouwen als een startpunt voor verder onderzoek en analyse. Dit vereist de ontwikkeling van vaardigheden in het herkennen van mogelijke vooringenomenheid en onnauwkeurigheden in AI-gegenereerde antwoorden, een vaardigheid die verband houdt met digitale geletterdheid en mediawijsheid (Universiteit van Amsterdam, 2023; ScienceGuide, 2023).

Een belangrijk aspect in het onderwijs van kritisch denken in combinatie met het gebruik van AI is het bevorderen van een kritische houding ten opzichte van informatie. Dit omvat het aanleren van vaardigheden om informatie te analyseren, te evalueren en te integreren in een bredere context. Een effectieve methode is het gebruik van rollenspellen of scenario’s waarin ChatGPT wordt ingezet om complexe problemen te presenteren, waarbij gebruikers worden uitgedaagd om zelfstandig antwoorden te formuleren en hun bevindingen te onderbouwen met bewijs (Tilburg University, 2023).

Verder is het belangrijk om een cultuur van levenslang leren en continue nieuwsgierigheid te bevorderen. Dit helpt professionals en studenten niet alleen om de mogelijkheden en uitdagingen van AI-tools zoals ChatGPT te navigeren, maar stelt hen ook in staat om hun kritisch denkvermogen voortdurend te verbeteren.

De diagnose vormt de afsluiting van je onderzoek naar de huidige situatie. Het omvat de conclusie over de aanleidingen tot en de oorzaken van de problemen die je moet gaan aanpakken en de onderlinge verbanden daartussen.

In het algemeen bevat de diagnose het antwoord op drie soorten vragen:

  • wat zijn de (belangrijkste) oorzaken van de onderzochte problematiek?
  • hoe is de problematiek ontstaan?
  • waarom zijn de problemen nog niet eerder opgelost?

Deze antwoorden heb je nodig om een ontwerp van een oplossing te kunnen maken vergezeld van een implementatieplan dat ervoor moet zorgen dat de aanbevelingen zo goed mogelijk worden ingevoerd en uitgevoerd. De belangrijkste oorzaken zijn natuurlijk van belang voor de effectiviteit van jouw aanbevelingen.

Kennis over het ontstaan van de problemen is van belang om herhaling te voorkomen.

De vraag waarom de problemen nog niet zijn opgelost is belangrijk om aandacht te besteden aan zaken die in het verleden zijn misgegaan en dezelfde fouten niet opnieuw te maken.

Als er sprake is van een ontwikkelopdracht voor het realiseren van een kans spreken we niet van een diagnose. Een diagnose heeft immers betrekking op zaken die mis zijn gegaan en problemen veroorzaken en die zijn er bij een ontwikkelopdracht niet. Een ontwikkelopdracht gaat over nieuwe mogelijkheden bedenken.

Bij het onderzoek naar de oplossingen voor het probleem dat je aanpakt zal de conclusie bestaan uit het antwoord op de vraag wat de beste oplossing is voor de betreffende situatie.

Daarbij toets je mogelijke oplossingen aan:

  • De randvoorwaarden: blijf je met de oplossing binnen de kaders en grenzen van wat je mocht veranderen en uitgeven?
  • Het Programma van Eisen: voldoe je met jouw voorstellen aan de eisen die aan een oplossing waren gesteld?
  • De businesscase: levert jouw oplossing meer op dan hij kost en is hij daardoor zakelijk te rechtvaardigen?

In deze conclusie beschrijf je de uitkomst van het onderzoek naar mogelijke methoden van implementeren en de manier die het beste past bij de mogelijkheden, wensen en cultuur van de organisatie. Het gaat hier om de vraag hoe je de kans op een geslaagde verandering zo groot mogelijk kunt maken.

Gebruik hierbij zowel je kennis van de theorie (er is veel geschreven en onderzocht over verandermanagement) als je kennis van de organisatie (wat kunnen ze en willen ze?).

Kom in deze conclusie terug op de oorspronkelijke opdracht: toon hier aan dat je de doelstelling, zoals geformuleerd in de hoofdvraag hebt behaald.